คุณกิตติชัย เข้าเยี่ยมชมโรงงานหุ่นยนต์ เพื่อทดสอบประสิทธิภาพและขีดความสามารถ